Vedenie, motivácia a delegovanie v praxi

Anotácia tréningového workshopu:

Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš tréning bol vybalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu): Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie – Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne – Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach prípadových študií dochádza k zdieľaniu best practices – Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora – Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach. – Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.) – Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja. OBSAHOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH MODULOV:

  • Vedenie:  Štýly vedenia – rôzne prístupy k vedeniu pracovníkov podľa ich pripravenosti o Aký štýl vedenia ariadenia zamestnancov preferujem o Efektívne využitie štýlov s cieľom maximalizovať výkon
  • Motivácia a hodnotenie pracovného výkonu:  Na čo si dať pozor pri vedení hodnotiaceho pohovoru o Štruktúra hodnotiaceho pohovoru o Hodnotenie pracovníkov – pracovné typy o Ako motivovať svojich podriadených o Najznámejšie teórie motivácie a ich prepojenie na prax o Kariérne kotvy ako ukazovatele smerovania kariéry
  • Delegovanie v práci vedúceho pracovníka:  Manažérske „opice“ a ako sa ich zbaviť o Ako delegovať o Štýly delegovania o Nácvik rozhovorov s cieľom delegovať vybraté činnosti