Projektové riadenie | projektový manažment pre projektových manažérov II.

Anotácia kurzu: 

Filozofiou projektového manažmentu, ako jednej z teórií riadenia, je hľadanie najvýhodnejších postupov a prostriedkov pre uskutočnenie cieľov všetkých účastníkov zainteresovaných do projektu. Len pri všeobecnej znalosti zásad projektového riadenia je možné očakávať „fungovanie“ takého zložitého systému činností, akým je aj projekt výstavby. V náväznosti na PM I. pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie cieľov a úloh v jeho realizačnej a ukončovacej fáze, optimalizácia kvality, času a nákladov, kontrola a riadenie zmlúv, zvládnuť pokročilé nástroje PM. Zvládnuť organizáciu práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov. Výmena praktických skúseností z realizácie projektov. Kurz pripraví záujemcov na ďalšie zručnosti a poznatky z oblasti pokročilejšieho projektového manažmentu.

OSNOVA KURZU – Projektové riadenie a manažment:

Riadenie projektov

Hlavné problémy a riziká v riadení činností projektu

Odhad času potrebného na jednotlivé činnosti projektu

Rozdelenie zodpovednosti a právomocí pri riadení projektov

Využitie výpočtovej techniky pri riadení projektov

Sledovanie a vyhodnocovanie projektov – základné nástroje

Tímový manažment projektu

Základné prvky projektového manažmentu

Aktéri projektu – realizačný tím, cieľová skupina, ovplyvňovatelia

Tím

Manažér v projekte, Osobný akčný plán

Projektová a organizačná štruktúra – Riadenie zmien – Vedenie a aktéri zmeny: who? (Kto?)

Role a tímy ( change roles and change teams“): 7 základných typov aktérov a bežné formy tímov

Vodcovstvo a riadenie, kedy je potrebné viesť nie riadiť

12 účinných komponentov vedenia

Emočná inteligencia vo vodcovstve, začať sám sebou

Správanie, ktoré je potrebné zmeniť

Riadenie procesu zmeny: how? (Ako uskutočňovať zmeny?)

Zmeniť komunikáciu: „push“ a „pull“

Identifikovať možné zdroje odporu k zmene a možnosti jeho prekonania

najpoužívanejších spôsobov zvládania odporu k zmene, Ezopove bájky

Ako prekonať byrokratické prekážky zmeny

Zvládať reakcie na zmenu počas rôznych etáp jej implementácie

8 dôvodov neúspechu zmeny a z toho vyplývajúci systematický model riadenia zmeny: J. Kotter – „value based change management model“

Integrovať zmenu v organizácii: riadenie vedomostí, kultúra inovácie

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu projektového manažmentu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi Vášho kariérneho či osobného života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí pri projektovaní a riadení, projektovom manažmente v rozmanitých situáciách. Načerpáte projektové, sociálne a komunikačné zručnosti,  a ..mnoho mnoho iného