Projektové riadenie | sociálne spôsobilosti pre projektových manažérov I.

Anotácia kurzu: 

Projektový manažment predstavuje plánovanie, organizovanie, sledovanie a kontrolu všetkých aspektov projektu, ako aj motivovanie členov projektového tímu pre dosiahnutie zámerov a cieľov projektu. Cieľom projektového manažmentu je optimalizácia: nákladov projektu, spotreby času, kvality projektu. Pri riadení projektov sa zameriavame na nasledovné činnosti: plánovanie – definovanie cieľa a z neho odvodených špecifických cieľov a aktivít potrebných pre dosiahnutie týchto cieľov, organizovanie – organizovanie ľudí, zhromažďovanie, získavanie a organizovanie zdrojov potrebných pre realizáciu projektu, kontrola – monitorovanie a udržiavanie projektu, zmena – techniky pre zistenie potreby zmeny. Absolvent tohto kurzu nadobudne poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu do tej miery, že bude schopný: pripraviť, realizovať a hodnotiť projekt naformulovať projekt vrátane potrieb ľudských a finančných zdrojov a taktiež časového zabezpečenia. Po úspešnom absolvovaní kurzu bude účastník môcť, vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme v prípade stredne zložitých projektov alebo funkciu vedúceho projektu v prípade jednoduchších projektov.

Po skončení kurzu budete vedieť:

  • Získate poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti projektového manažmentu, teda získať poznatky o príprave a realizácii projektov, a naučiť sa používanie metód a postupov ako pripravovať, hodnotiť a realizovať rôzne typy projektov.
  • Naučíte sa ako tvoriť a manažovať projekty, získajú poznatky systémového plánovania projektu a tímovej práce, spoznáte obsahové, časové a finančné podmienky pre splnenie – dosiahnutie úspešnosti projektu, ale hlavne nadobudnete širší prehľad.
  • Nadobudnete poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať projekt, naformulovať projekt vrátane potrieb ľudských a finančných zdrojov a taktiež časového zabezpečenia.
  • Naučíte sa jasne identifikovať ciele projektu tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný, adresný, budete vedieť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy z projektu.
  • Precvičíte si praktické zručnosti pri tvorbe projektu tak, aby bol logicky usporiadaný a prehľadný, obsahujúci garancie, odborne fundovaný, adresný a atraktívny

OSNOVA KURZU – Projektové riadenie a manažment:

Čo je to projektový manažment
Základné charakteristiky projektu
Fázy projektu, definovanie projektu
plánovanie projektu, projektová realizácia
vyhodnotenie projektu
Inicializácia projektov, Definovanie cieľov
Definovanie rozsahu a kritérií
Definovanie predpokladov
Definovanie obmedzujúcich podmienok
Vytvorenie plánu
Zoznam úloh, Väzba medzi úlohami
Zdroje a časový plán, Rozpočet
Vyhodnotenie a úprava plánu
Výstupy a evaluácia
SWOT analýza so zameraním na praktické ukážky projektov
Zdroje a spôsoby financovania projektov
Kombinovanie spôsobov financovania projektov
Projektový manažment druhý deň
Metóda logického rámca
Manažment projektového cyklu
Programovanie
Identifikácia, Formovanie, Financovanie
Implementácia, Hodnotenie, Projektový tím
Budovanie projektového tímu
Zloženie projektového tímu
Tímová diskusia a komunikácia
Rola projektového manažéra
Procesy komunikácie v projektovom tíme
plánovanie,, organizovanie,
koordinovanie,, kontrola,
hodnotenie postupu, ale aj diskusie,
vyjadrovanie názorov,
argumentovanie, protiargumentovanie,
získavanie súhlasu,
motivovanie a riadenie diskusie
Tvorba rozpočtu a financii
Implementácia projektu
Monitorovanie a hodnotenie projektov

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi Vášho kariérneho či osobného života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti,  a ..mnoho mnoho iného