Manažment stresu, času a prevencia proti vyhoreniu

Anotácia kurzu:

Ponúkaný kurz je zameraný na zvládanie stresu v dlhodobej perspektíve s využitím racionálneho time manažmentu, určovaním priorít a psychologickými nástrojmi ako sú: manažment racionálnych i emocionálnych stresorov a odolávanie manipulatívnym technikám. Cieľom je: · pomôcť pochopiť podstatu stresových situácií na rovine fyzickej aj psychickej a rozpoznávať prvé príznaky, ako aj predchádzať syndrómu vyhorenia · získať vedomosti z oblasti time manažmentu, určovania priorít, stres manažmentu a vysporiadať sa s manipulatívnymi technikami · nacvičiť si rýchle dobíjanie bateriek.Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci a manažéri pomáhajúcich sociálnych organizácií, ktorí pracujú v subjektoch štátnej správy, samosprávy, verejnoprávnych inštitúcií a organizácií tretieho sektora a poskytujú sociálne poradenstvo, rezidenciálnu, ambulantnú alebo terénnu starostlivosť občanom v núdzi. Kurz a jeho obsah prispôsobíme pre Vaše osobité potreby.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze pre účastníkov:

1. Budete poznať metódy a techniky efektívneho využívania pracovného času
2. Dokážete krátkodobo aj dlhodobo naplánovať prioritné úlohy
3. Odhalíte svoje zdroje stresu a naučia sa ich minimalizovať
4. Naučíte sa krátke relaxačné techniky na obnovu energie

OSNOVA KURZU – Manažmentu času, stresu a vyhorenia:

 •  Určovanie vlastných priorít a cieľov
 • Čas, vnímanie času, koláč času. role v živote človeka, rovnováha 4 druhov časuUrčovanie vlastných priorít a cieľov
 • Analýza pracovného času, snímka pracovného času, zlodeji času, pílový efekt
 • Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďalšie techniky
 • Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti
 • Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu
 • Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady …
 • Schopnosť povedať nie ako šetrič času
 • Manažérska práca a nutnosť delegovania
 • Identifikácia vlastných stresorov
 • Autodiagnostika hladiny stresu
 • Zladenie životných a pracovných priorít
 • Aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
 • Čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
 • Krátke relaxačné techniky
 • Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu času a stresu
 • Stres a jeho vplyv na 5 oblastí života
 • Pochopenie podstaty stresu v rovine fyzickej aj psychickej
 • Druhy stresu. Vplyv dlhodobého stresu na organizmus.
 • Manažér a riadenie stresu v organizácii
 • Vplyv stresu na prácu jednotlivca a tímu. Johariho okno
 • Manažér v stresovej situácii v tíme
 • Identifikovanie stresorov – test pre každého Druhy stresu v pracovnom procese.
 • Stres manažment – Manažment racionálnych stresorov
 • Time manažment – biorytmus, zlodeji času., zásady časového plánu
 • Umenie plánovať:
 • Analýza dôležitosti a naliehavosti úloh – Eisenhowerov princíp
 • 4 druhy – času čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba
 • Určovanie priorít
 • Analýza ABC – určovanie priorít pri plánovaní úloh. Plán pracovného dňa a týždňa
 • Stres manažment – Manažment emocionálych stresorov:
 • auto-ekológia – Popperovské cvičenia
 • sústredenosť – cvičenie pre účastníkov
 • cvičenie vôľových vlastností
 • citové impulzy – čo s nimi
 • Vedieť povedať „nie“ v situáciách, kedy je to žiadúce
 • Ako manažovať snahu iného človeka o manipuláciu
 • modely správania sa podľa Redfielda – rýchla identifikácia a zvládnutie
 • Syndróm vyhorenia – symptómy a prevencia
 • Čo je to wellness? Významu wellnessu ako životného štýlu
 • Aktivity, hry, prípadové štúdie pre pomáhajúce profesie

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu manažmentu stresu, času a vyhorenia, získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať so svojim časom, viac narábať s problematikou stresu, vyvarovať sa syndrómu vyhorenia a burn out. naučíte sa efektívnejšie pracovať s klientmi, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.