Vyjednávanie | vyjednávacie zručnosti a negociácia praxi

Anotácia kurzu:

Schopnosť vyjednávať je dôležitou zručnosťou a kompetenciou v pracovnom, kariérnom, ale aj vzťahovom a osobnom živote. Vyjednávanie, negociácia je úzko spätá s komunikáciou a umením sociálnych zručností. Ak sa chcete v tejto oblasti zdokonaliť, máte možnosť prostredníctvom tohto školenia načerpať potrebné kompetencie – ako na to. Školenie Vyjednávacie zručnosti I. je určené všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku.

     Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a nájsť spôsob ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať ale aj rozhovor ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v profesii, v rodine v záujmových skupinách… Program je vhodnou súčasťou rozvojového vzdelávania, preto je vhodné aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, korporátnych vyjednávačov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií.

OSNOVA KURZU – Vyjednávanie a vyjednávacie zručnosti:

 •  úvod do problematiky – prečo skúmať protistranu
 • typológia vyjednávačov – podľa preferencií
 • typológia vyjednávačov
 • podľa orientácie – podnikateľ,  bavič, mysliteľ alebo partner
 • obávať sa, alebo neobávať protistrany
 • verbalita a neverbalita
 • trocha psychológie neuškodí
 • stratégie a taktiky vo vyjednávani
 • mäkké a tvrdé taktiky
 • umenie komunikácie
 • taktiky protistrany a ako im odolávať
 • čo robiť pri vyjednávaní
 • umenie negociácie
 • mediácia a riešenie konfliktov
 • vyjednavanie a negociacia
 • techniky negociacie
 • čo to je vyjednávanie? Kedy je vyjednávanie možné?
 • postoje k vyjednávaniu
 • vyjednávacie stratégie
 • vyjednávacie taktiky
 • príprava na vyjednávanie (chceme a môžeme vyjednávať?)
 • princíp COST (stojí vyjednávanie za to?)
 • vyjednávanie postavené na udržaní pozície – vlastnej výhody /tvrdé praktiky/
 • vyjednávanie postavené na záujmoch – zbližovanie pozícií /mäkké praktiky/
 • sily vo vyjednávaní
 • vyjednávanie – ohrozenia
 • ústupky vo vyjednávaní
 • ako prelomiť mŕtvy bod?
 • správanie počas vyjednávania
 • jednotlivé etapy a kroky vyjednávania
 • stanovovanie cieľov vyjednávania
 • spoznanie potrieb protistrany
 • postup a etapy vyjednávania
 • správanie počas vyjednávania
 • čo robia špičkoví vyjednávači
 • vyjednávanie ako zisťovanie
 • ako argumentovať
 • Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po ukončení školenia Vyjednávacie zručnosti I. budete vedieť profesionálne a asertívne vyjednávať, naplánovať stratégiu, dešifrovať nekonvenčné zručnosti vyjednávania a brániť sa voči manipulácii, zvládnete základné taktické varianty vyjednávania s náročnými partnermi, presvedčivé a asertívne vystupovanie a naučíte sa využívať svoje rétorické zručnosti ..mnoho mnoho iného