Umenie Biznisu prostredníctvom vedomého pohybu

Anotácia workshopu:

Prečo vzdelávanie prostredníctvom vedomého Pohybu ? Vyskúšajte jedinečnú formu školenia, jediného svojho druhu na Slovensku. Spoločne s trénerom a školiteľom, ktorý sa dvadsať rokov venuje východnej filozofii, biznisu a bojovým umeniam, sme pre Vás pripravili firemný tréning šitý na mieru – pre každú organizáciu, jej zamestnancov a manažérov.  Prečo zapojiť vedomý pohyb do vzdelávania ľudí ?  Prostredníctvom pohybu stále cítime, vnímame, tvoríme, komunikujeme a transformujeme sa. Aby sa človek dokázal niečo nové naučiť,potrebuje dostať svoj mozog do stavu prijímania nových informácií. Toto nie je možné bez pohybu. Ak sa človek učí nové veci,motivácia učiť sa prichádza prostredníctvom neurotransmiteru dopamín. Vedecké štúdie a pokusy ďalej ukazujú,že fyzická záťaž spôsobuje v mozgu chemické zmeny,ktoré prispievajú k zlepšeniu pamäti a schopnosti učiť sa. Pohyb zaručuje ukotvenie vedomostí formou zážitku

Prečo Bojové Umenie:
– Ide o silnú formu interakcie
– Vytvára stres a pomáha zvládnuť ho
– Eliminuje strach z kontaktu a z vystúpenia mimo komfortnú zónu
– Vyžaduje vnútornú rovnováhu a stabilitu
– Ideálny nástroj na zvládanie rôznych druhov konfliktov
– Vyžaduje rozhodnosť,odvahu,kreativitu a flexibilitu pri dosiahnutí cieľa

Prečo Wing Tsun a východná filozofia:
– Je to veľmi efektívny systém kung fu s jednoduchými princípmi, účinnou stratégiou a silnou životnou filozofiou
– Učí odvahe, rozhodnosti, trpezlivosti & vytrvalosti ,flexibilite & kreativite
– Jednoduché a ľahko naučiteľné taktiky a stratégie využiteľné v každodennej interakcii a komunikácii
– Transformuje energiu partnera/protivníka a využíva ju na dosiahnutie cieľa
– Jasne definuje hranice a učí, ako ich udržať počas interakcie
– Umožňuje použiť rôzne stupne reakcie a sily v závislosti od aktuálnej situácie

Tréningové Moduly – variabilné a flexibilné:
– Umenie autentického prejavu
– Zvládanie negatívnych emócií, práca so stresom a napätím, metódy uvoľnenia, prepojenie tela a mysle, stabilita a „ukotvenie „
– Vnímanie klienta, práca s kontaktnými silami počas komunikácie
– Kreatívne otvorenia, metódy víťazov
– Naladenie sa na klienta, analýza situácie a potrieb počas kontaktu
– Silná prezentácia s neodmietnuteľnou ponukou
– Využitie sily námietok a ich pozitívna transformácia
– Umenie víťaznej dohody
– Čas ako dôležitý faktor úspechu, ideálny timing a víťazný manažment úloh
– Ako sa stať prirodzeným lídrom – „ Cesta víťaza
– Majstrovské komunikačné techniky
– Zmena a jej prirodzené zvládanie
– Rešpektovať a byť rešpektovaný
– Emócie ako neoddeliteľná súčasť komunikácie

Na základe našich dlhoročných skúseností v tréningu bojových umení a v biznise, sme vytvorili úplne novú formu zážitkového vzdelávania. Naše vzdelávacie programy sú unikátnym spojením prvkov sebaobrany, predajných zručností a osobného rozvoja. Princípy a stratégie obsiahnuté vo filozofii bojového umenia sa dajú jednoducho a priamo aplikovať v obchode i bežnom živote. Účastníci našich tréningov dokážu prostredníctvom sebaobranných aplikácii pochopiť, zamyslieť a rozvíjať svoje predajné zručnosti a kompetencie.

  • Zvládanie negatívnych emocií: strach, stres, napätie

Na ľudí sú kladené stále väčšie a väčšie nároky, ktoré sú umocňované veľkou zodpovednosťou. Kvôli vysokému pracovnému tempu, ktoré spôsobuje stres, veľké možstvo ľudí časom vyhasína, niektorým sa rozpadávajú rodiny, pribúdajú zdravotné problémy, klesá výkonnosť a pocit spokojnosti. Stres vytvára vnútorné prekážky a bariéry, ako sú obavy, napätie a strach, pochybnosti o sebe samých, pocity márnosti, bolesť, narušenie pozornosti. Tieto prekážky nám bránia naplno sa prejaviť, využiť náš potenciál a schopnosti, prežívať radosť z toho, čo robíme a sú spôsobené pocitom ohrozenia, nespokojnosti a vlastnej nedokonalosti. Pritom pramenia zo skresleného vnímania situácie a samého seba. Pri samotnom boji, ale aj komunikácii či jednaní musíte byť uvoľnený, zbaviť sa tlaku a napätia, ktoré sú spôsobené stresom a strachom.

Stará čínska múdrosť hovorí, že o boji je rozhodnuté, keď sa prvý krát skrížia meče. Vaša myseľ musí byť jasná a čistá, aby Vaše telo bolo uvoľnené a schopné sa úspešne a efektívne brániť. Brániť sa útoku a pracovať pod tlakom Vám pomôže vytvoriť si vysokú psychickú odolnosť, vnútornú stabilitu a naučí Vás zvládať náročné úlohy v stresovej situácii s kľudom a rozvahou bojovníka.

Naučíme Vás:
• posilniť Vašu psychickú odolnosť a vytvoriť si tak pevné základy, prestanete sa obávať náročných úloh a situácií
• neutralizovať strach a napätie, tým sa uvoľní veľké množstvo energie a Vy sa budete cítiť spokojnejší a šťastnejší a tým pádom produktívnejší a tvorivejší
• požívať techniku vnímania, voľby a dôvery, aby ste vedeli kde ste, kam sa chcete dostať a aktivovali vnútorné zdroje
• vytvárať si korene stability, ktoré Vám umožnia vytvoriť si silný, stabilný a pevný psychologický stred
• zastaviť kolobeh, kedy je stres napájaný stresom
• techniku koncentrácie, ktorá vám umožní zostať v kľude a jednať rozvážne aj v náročných a obávaných situáciách, ktoré by Vás pred tým mohli paralyzovať

  • Verbálna a neverbálna komunikácia

Presvedčivý a autentický prejav by mal byť základnou zručnosťou každého dobrého obchodníka. Mnohí prešli tréningami komunikácie, no napriek tomu im chýba presvedčivosť, argumenty pôsobia ako zbrane, ktoré minú cieľ. Podľa štatistík pri komunikácii sa iba 7 % informácií čerpá zo slov, 38 % z tónu hlasu a až 55 % pochádza z neverbálnej komunikácie. Vniesť do jazykového prejavu dušu je cieľom ktorý otvára komunikačné kanály a prináša porozumenie, súlad a harmóniu. Naše telo skrýva fenomén, ktorý pomocou pohybu vyjadrí všetko to, čo do slov neobliekame. Pri prílišnej snahe zaujať len obsahom komunikácie sa z prejavu veľakrát vytráca neverbálna presvedčivosť a čaro autentického prejavu. Reč tela prezradí viac než tisíc slov. Spoluvytvára obraz našej osobnosti a dojmu, aký zanechávame. Aby komunikácia dosiahla maximálnu účinnosť, je potrebné zjednotiť verbálne aj neverbálne elementy.

Tréning sebaobrany ponúka príležitosť objaviť vlastné neverbálne vzorce, získate kľúč k Vášmu vlastnému ja a Vaša komunikácia získa na autentičnosti. Cez pohybovú skúsenosť pri boji sa naučíte ako vhodne a pohotovo reagovať v nepríjemných situáciách, cvičenie vo dvojiciach podporí vnímanie neverbality v komunikácii. Vy sa dokážete vzájomne naladiť s potencionálnym útočníkom, čo je základným pilierom každej komunikácie. Byť suverénny v nepríjemných situáciách známená byť slobodný. Dáva Vám to možnosť sa rozhodovať a robiť to, čo chcete Vy a čo je dobré práve pre Vás. Obvykle nevieme vhodne zareagovať, pretože sme nepríjemne prekvapení a zaskočení, pripadáme si neschopní, slabí a prestávame si vážiť sami seba. To nahlodáva našu sebadôveru, našu osobnosť a charakter, čo následne ovplyvňuje náš život, naše chovanie a naše výsledky a úspechy. Počas tréningu sa naučíte techniky a metódy, ako sa zachovať, čo povedať, ako reagovať a spolu so zvládaním koordinácie vlastného tela sa budete cítiť suverénnejšie a sebavedomejšie.

Naučíme Vás:
• pochopiť rôzne sitácie cez pohyb
• objaviť osobné neverbálne vzorce
• porozumieť neverbálnym signálom
• dostať Váš pohyb a zámer do vzájomnej harmónie
• byť pohotový a so sebavedomím zvládať nepríjemné situácie

  • Argumentácia, Vyjednávanie, Zvládanie námietok

Vyjednávanie vyžaduje špecifický typ vedomostí a zručností. Cieľom je získať komunikujúceho na svoju stranu. Je to zručnosť kde jeden druhého presviedčame, hľadáme vhodné argumenty, vytvárame zhody napriek odlišným názorom, kde sa o niečom rozhodujeme. Tvoríme synergiu… Kvalitná komunikácia najmä pri presviedčaní je jednota slov a gest, prepojenie tela a mysle – to všetko vo WingTsun nájdete. Už počas verbálnej fázy konfliktu sa naučíte rýchlejšie odhadnúť postoj a zámer útočníka, čím získavate výhodnejšiu pozíciu pred samotným útokom.

Dokážete popri slovnej výmene informácií vnímať a vyhodnotiť neverbálne informácie druhej strany, oveľa rýchlejšie registrovať signály, vyhodnotiť jeho záujmy a ciele ešte predtým než dôjde útoku. Pri samotnej sebaobrane budete využívať štyri základné princípy WingTsun, ktoré Vás naučia asertívne a takticky vyriešiť každú situáciu so zdravým sebapresadením a zvládnutím vlastných emócií. Budete používať univerzálnu obranu, ktorá Vám umožní eliminovať každý útok protivníka a vyjsť úspešne z každej konfrontácie.

Naučíme Vás:
• zvýšiť úspešnosť, podporiť sebavedomie a sebaistotu v komunikácii, vo vyjednávaní
• skvalitniť komunikačný proces (informovať, počúvať, diskutovať, poskytovať spätnú väzbu)
• vnímať jednotu slov a gest u seba a u ostatných
• zachytiť významné momenty v neverbalite a pochopiť ich význam
• takticky vyjednávať s využitím rôznych trikov na odvedenie pozornosti
• počas vyjednávania zvládať vlastné emócie
• pružne myslieť a uvažovať vo viacerých alternatívach a počítať s prípadnými kompromismy
• úspešne a asertívne zvládať námietky

  • Štruktúra obchodného rozhovoru, motivácia, dosiahnutie cieľa

Profesionálne vedenie obchodného stretnutia je dôležitým faktorom úspešnosti pri každom obchode. Aby sa predajný rozhovor viedol profesionálne, musí mať jednoznačnú štruktúru podporenú zručnosťou úspešne zvládať námietky. Pokiaľ sa pri predaji naučíte jednak prezentovať svoje produkty a zvládnete aj umenie počúvať, dozviete sa veľké množstvo nových a cenných informácií, ktoré budete môcť neskôr vhodne použiť.

Počas samotného trénigu sebaobrany budete prechádzat všetkými fázami konfliktu, ktoré sú identické so štruktúrou predajného rozhovoru. Naučíte sa počúvať a vyhodnocovať všetky signály Vášho protivníka, aby ste vedeli vhodne zareagovať a použiť najefektívnejšiu obranu pre momentálnu situáciu. Prostredníctvom zážitkov a precítením reakcií a pohybu vlastného tela si oveľa výraznejšie a detailnejšie uvedomíte všetky fázy komunikácie a budete ľahšie hľadať efektívne alternatívy, ktoré Vás privedú k vytýčenému cieľu.

Naučíme Vás:
• poznať štruktúru obchodného stretnutia
• samostatne viesť predajnú návštevu
• používať základné predajné techniky v jednotlivých fázach predajného rozhovoru
• rozumieť celému predajnému procesu
• zvýšiť vnútornú motiváciu
• stanoviť a vyjasniť si ciele