Prezentačné zručnosti – ako prezentovať a vystupovať s úspechom

Anotácia kurzu:

Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela ? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu ? Potom je kurz prezentačných zručností ušitý primo pre Vás. Naučíme Vás na ňom ako reagovať počas prezentácie na neočakávané otázky, či ako sa tváriť pri nakrúcaní na kameru. Určite máte tiež profil na facebooku a Linkedine a neviete, či o sebe vysielate to správne posolstvo ? Aj toto a mnoho iného je súčasťou predmetného kurzu ! Ak sa chcete cítiť dobre počas prezentovania pred akýmkoľvek publikom, absolvovaním uvedeného kurzu sa Váš problém vyrieši. Urobte prvý krok na ceste k pozitívnej zmene … !

Publikum si nevyberáte a často ani prezentovanú tému. Jediná oblasť, ktorú môžete ovplyvniť sú Vaše prezentačné zručnosti. Ukážeme Vám ako ich výrazne zlepšiť. Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je teda naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdáte informácie a predovšetkým ako zlepšíte svoje prezentačné schopnosti. Náš kurz vám pomôže efektívne prezentovať pred kolegami, šéfmi, náročnými odborníkmi, pred laikmi i na workshopoch, konferenciách či verejných zhromaždeniach. Získate niekoľko užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, rétoriku a efektívnu komunikáciu, riešenie krízových situácii pri prezentovaní a tiež diskusií. Prostredníctvom nácviku i spätnej väzby porozumiete tomu, ako postaviť vašu úspešnú prezentáciu a naučíte sa ľudí osloviť, zaujať i presvedčiť. Čo najväčší priestor budeme venovať samotnému nácviku – živej prezentácii, nakrúcaniu na kameru i na diktafón, simulácii nepripravených stretnutí i veľkých vstúpení pred publikom a v prípade záujmu aj analýze profilov, cez ktoré sa prezentujete na webe. Nebojte sa – prezentovať sa dá naučiť. My Vás to krok po kroku naučíme !

Po skončení kurzu budete:

  • vedieť stanoviť svoje prezentačné ciele a zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie v súlade so svojím osobným brandingom
  • schopní pripraviť a štruktúrovať prezentáciu tak, aby ste zvýšili jej zrozumiteľnosť a dopad.
  • vedieť odhadnúť, kedy využiť powerpoint a zvoliť vhodné pomôcky a média
  • cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom
  • zvládať podnety a otázky adresátov a trému pri prezentácii
  • naučíte sa presvedčiť poslucháčov rečou svojho tela a zaujímavo a názorne priblížiť náročné témy. Osvojíte si metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Prezentačné zručnosti – ako prezentovať s úspechom:

Základné požiadavky na prezentáciu
• formy a prvky prezentácie
• čo chcem prezentáciou dosiahnuť, ako, pre koho, výstupy, požiadavky a ciele
Plánovanie, štrukturovanie a spracovanie prezentácie
• tvoba osnovy, obsahu, výber tém, časovanie, postupnosť a kroky
Analýza cieľovej skupiny
• poslucháči a ich štýly spracovania informácii
Výber pomôcok, príprava prezentačných materiálov
• štylizácia, grafická úprava, forma
• prezenčná technika a jej používanie
Príprava scenára, časový a obsahový plán
• štruktúra prezentácie krok po kroku – úvod, jadro a záver
• časové rozloženie, prestávky, vnímavosť publika
Interpersonálna komunikácia
• verbálna a neverbálna komunikácia
• ako výstižne formulovať myšlienky pre poslucháčov v publiku
Empatia a kontakt s poslucháčmi
• budovanie raportu a emočného prepojenia s publikom
• ako reagovať na otázky z publika, podnety
Spôsob vyjadrovania, hlasový prejav
• sebaistota pri prezentácii
• tonalita hlasu
• jasnosť, zrozumitelnosť a výstižnosť
Ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť
• tipy, triky, návody a aktivity
Udržanie pozornosti
• práca s publikom – čo robiť a čo nerobiť pri prezentácii
• typológia účastníkov a poslucháčov / stratégia komunikácie
Uspokojenie potrieb poslucháčskeho auditória
• akčný plán: zvýšenie úrovne prezentovania
Ukončenie prezentácie – overenie, či poslucháči pochopili jej účel
• čas na feedback, otázky či vyvstané témy
Časté chyby pri prezentácii
• 10 najčastejších chýb prezentácie a čoho sa vyvarovať
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu Prezentačné zručnosti získate vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií, dokážete analyzovať a formulovať ciele, štruktúru a náplň prezentácie, naučíme Vás ako urobiť prvý dojem a zaujať, naučíte sa poznať potreby a preferencie poslucháčov – prispôsobiť formu a obsah prezentácie jej cieľu, naučíte sa reagovať na otázky poslucháčov, argumentovať a udržať si pozornosť poslucháčov i v náročných situáciách, dokážete efektívnejšie zvládať trému a stres a zvýšite svoju istotu a sebadôveru, ukážeme Vám praktiky a nástroje ako zaujať publikum a primäť ho k pozornosti, naučíme Vás, ako si poradiť s každou otázkou a nestratiť pritom pozíciu, ako sa popasovať s trémou a ..mnoho mnoho iného