Tréning lídrov | manažérsky tréning komunikácie v praxi vedenia ľudí

Anotácia kurzu: 

Vnútropodniková interná & meeting komunikácia. Komunikácia vedúcich zamestnancov ovplyvňuje atmosféru organizácie. Je preto nesmierne dôležité dbať na túto oblasť v manažérskej praxi. Byť manažérom dnes nie je vôbec ľahké. Doba sa zmenila. Správny prístup, správna komunikácia dokáže ľudí motivovať. Naopak nesprávny prístup vedúcich a manažérov spôsobuje neraz problémy pri vzájomnej spolupráci. Ako manažéri a lídri máme veľa povinnosti, priorít a každodenných úloh. V práci manažéra môžeme po určitom čase môžeme upadnúť do stereotypov a zabehaných kolají. Aj v oblasti internej komunikácie, motivácie zamestnancov či riešenia vzájomných problémov.

Albert Einstein raz múdro poznamenal:  „…robiť veci stále rovnako a očakávať rozdielny výsledok je nerozumné“

Niektoré činnosti robíme z radosťou a niektoré prokrastinujeme. Podobne je to aj s internou komunikáciou na pracovisku. To sa odzrkadluje aj na spolupráci a komunikácií či už s kolegami, alebo podriadenými v rámci firmy či mimo nej. Často si to ani neuvedomujeme. Cieľom predmetného treningu je pozrieť sa iným spôsobom na prácu a komunikáciu, ktorú denne ako vedúci a manažéri vykonávame. Cieľom je tiež najsť nové výzvy či možnosti na zlepšenie. Potrebujeme však k tomu „nový“ uhoľ pohľadu na naše každodenné činnosti. Školenie Vám prináša načerpať nové inšpirácie, nové zručnosti a vedomosti aplikovatelné ihned do praxe. A to je cieľom nášho tréningového školenia. Jednoducho veríme, že je možné nahradiť neefektívne komunikačné prístupy a návyky novými a lepšími .-)

Rozvojové ciele: Porozumieť procesu riešenia komunikačných problémov Zlepšiť internú komunikáciu a ochotu otvorene pristupovať k diskusií a otázkam Posilniť oblasť riešenia problémov jednotlivcov a skupiny v komunikácii Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie a komunikácie v tíme Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu tímov a podriadených Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov prostredníctvom komunikácie Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou cez komunikáciu Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov vo firme.

Tréningové školenie môžeme rozdeliť do 3 okruhov:

1. Interná meeting komunikacia
2. Motivácia (pozitívny prístup k novým úloham, pripravenosť k zmenám)
3. Zvládanie stresu, riešenie vypätých situácii, iné

Témy ktoré budeme počas školenia hlbšie rozvíjať a trénovať:
Efektívna interná / meeting komunikácia a motivácia Ako zmeniť JA si myslím na MY ?
Empatia a emocionálna inteligencia (EQ a SQ)
Ako komunikáciu využiť pri našej práci a kolegiálnej spolupráci ?
Výmena protichodných názorov – ako to zvládnuť a získať maximum
Hľadanie komunikačných WIN-WIN riešení.
Vyjednávanie ako súčasť profesie.
Riešenie konfliktných a napätých situácií v dennej praxi Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše !
Reciprocita – ako sa naučiť vzájomnému rešpektu.
Ako kolegov presvedčiť na zmenu ? Ako vybrať vhodnú stratégiu komunikácie ?
Ako jednať a komunikovať s ľuďmi tak, ako chcú, aby sa s nimi jednalo ?

 • Tvorivá komunikácia, myslenie a správanie
  Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť. Aký je Váš štýl riešenia problémov ? Aké typy rozhodovania väčšinou pri riešení problémov používame ?
 • Aké kvality musí mať dobré riešenie problému ?
  Subjektívne a objektívne riziko
  Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov v praxi expedície ?
  BLUE OCEAN – RED OCEAN, BRAIN – MAPS ako ich použiť v praxi…
 • Metódy riešenia problémov nielen v komunikácii
  Inovatívne zmeny a ich presadzovanie v praxi
  Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
  Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov v praxi expedientov
  Metódy podporujúce riešenie problémov a brzdiace mechanizmy
 • Spolupráca a Tímové riešenie problémov
  Tím vs. Pracovná skupina
  Motivácia a zodpovednosť jednotlivcov
  Prepojenie vlastnej motivácie s výkonom tímu
  Výhody a bariéry riešenia problémov v tíme
  Rola moderátora a rola facilitátora v tíme
 • Zvládanie stresovej komunikácie v praxi
  Čo je to stres ? Ako jednať v stresových situáciách ?
  Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť ?
  Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu ?
  Ako na tieto prejavy reagovať ?
  Ako predchádzať stresu formou prevencie ?
  Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?
  Stresové vzorce v komunikácii
  Zlepšenie atmosféry na pracovisku
  Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik pre prax
  a noho mnoho iného…

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu Manažérska interná komunikácia sa prakticky naučíte ako efektívne a motivačne komunikovať. Ako byť v práci manažéra a lídra vzorom pre svojich kolegov a zamestnancov. Po absolvovaní tréningu účastníci budú vedieť vďaka posilňovať motiváciu jednotlivcov aj tímu a dosahovať tak náročné ciele, zvyšovať kvalitu komunikácie v celej organizácii, posilňovať lojálnosť pracovníkov k organizácii, zvyšovať efektivitu koučovaných pri dosahovaní rozvojových cieľov, zamerať rozvoj na oblasti najväčšieho talentu pracovníkov, zvyšovať u koučovaných ochotu ďalej sa rozvíjať a dosahovať ešte lepšie osobnostné a kariérne výsledky ..mnoho mnoho iného