Tímová spolupráca a riadenie ľudí v tímoch

Anotácia workshopu:

Pri riadení a vedení zamestnancov je pre každého riadiaceho pracovníka dôležité pracovať v tímovom duchu. Znamená to, vedieť podriadených vo svojej pracovnej skupine poznať, nielen ako jednotlivcov, individuality, ale predovšetkým aj ako tímových hráčov. Tím a jeho motivácia je pre dosahovanie firemných cieľov životne dôležité. To ako s tímom pracovať, ako ho motivovať, ako na neho delegovať pracovné úlohy či to ako využiť jeho potenciál je súčasťou tohto pracovného workshopu.

Tréningový workshop je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš tréning bol vybalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu):  Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach prípadových študií dochádza k zdieľaniu best practices. Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora. Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach. Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.) Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja.

  • Komunikácia vedúceho pracovníka:  Komunikácia a komunikačná schéma – Zodpovednosti vysielača a prijímača – Podmienky konštruktívnej komunikácie – Otázky a pravidlá ich kladenia – Aktívne počúvanie – prvky aktívneho počúvania – techniky empatického počúvania – 4 úrovne komunikácie – Čomu sa v komunikácii vyhnúť? – Technika JA-TY-MY Rozhovory v práci vedúceho
  • Spätná väzba:  Aká má byť spätná väzba – charakteristiky konštruktívnej spätnej väzby – Kroky konštruktívnej spätnej väzby – Čoho sa vyvarovať pri dávanie spätnej väzby – Moja otvorenosť spätnej väzbe – Johariho okno – ako sa správať pri prijímaní spätnej väzby
  • Tímová spolupráca a vedúci pracovník:  Rozdiel medzi skupinou a tímom – Fázy vývoja skupiny – Skupinová dynamika – Skupinové roly – Vedenie porád, rola vedúceho porady, rola moderátora
VEDENIE & MOTIVÁCIA & DELEGOVANIE
TÝŽDEŇ X X+1 X+3 X+5 X+7 X+9 X+11 POKRAČOVANIE
PRÍPRAVNE STRETNUTIE Workshop I. Coaching Workshop II. Coaching Workshop III. Coaching  Pokračovanie v jednotlivých tímoch podľa potreby)
1 – 4 HODINY

(stretnutie s nadriadeným, účastníkmi a HR)

4-6-8 HODÍN 1×1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1×1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1×1 individuálne koučingové stretnutia Pravidelné tímové stretnutia. Podpora interného trénera resp. priameho nadriadeného
STANOVENIE CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU VEDENIE A RIADENIE  

 

Prenos  do praxe

MOTIVACIA A HODNOTENIE  

 

Prenos  do praxe

DELEGOVANIE  

 

Prenos  do praxe

VYHODNOTENIE  CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU