Riadené hodnotiace pohovory | hodnotenie zamestnancov vo firme

Anotácia kurzu:

Hodnotiace pohovory so zamestnancami sú jedným zo základných manažérskych nástrojov osobného rozvoja a motivácie. Akým spôsobom hodnotiť výkon, pracovné správanie a potenciál zamestnanca? Čo všetko zahrnúť do hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom? Je hodnotiaci pohovor viazaný na kompetenčné modely a systém odmeňovania? To všetko a najlepšie príklady z praxe sa dozviete na tréningu a školení s našimi lektormi. S témou hodnotiacich pohovorov úzko súvisí aj termín personálny manažment – pojem, ktorý vyjadruje obsah a úlohy personálneho manažmentu. Ten istý obsah vyjadruje tiež pojem riadenie ľudských zdrojov. Personálny manažment môžeme teda definovať ako ucelený systém obsadzovania pracovných miest v podniku, formovania pracovných vzťahov v podnikovom procese a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu podniku. Cieľom kurzu hodnotiace pohovory zamestnancov je zasvätiť záujemcov do obsahu nástrojov personálneho manažmentu, personálnej práce a riadenia ľudských zdrojov z pohľadu hodnotenia, motivácie, rastu a ďalšieho rozvoja pracovníkov.

Po skončení kurzu budete :

 • poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií v medziľudskej komunikácii,
 • poznať kritériá a filozofiu hodnotenia zamestnancov,
 • poznať štruktúru vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • poznať zásady zvládania ťažkých situácií pri vedení hodnotiaceho rozhovoru a zvládania námietok.
 • Význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
 • Význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
 • Systém hodnotenia pracovníkov v organizáciách
 • Zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
 • Štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
 • Posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
 • Identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
 • Zásady dávania a prijímania spätnej väzby
 • Ťažké situácie pri hodnotení
 • oboznámiť sa s podstatou a úlohami personálneho manažmentu
 • objasniť povinnosti manažérov a vedúcich v personálnej oblasti
 • vymedziť vplyvy v oblasti personálneho manažmentu v organizácii
 • vysvetliť postup v pracovných analýzach a metodiku projektovania práce
 • poukázať na spôsoby plánovania personálneho zabezpečenia
 • preskúmať možnosti prípravy a výberu pracovníkov z interných a externých zdrojov
 • objasniť potrebu rozvoja pracovníkov
 • poznať možnosti stimulácie a odmeňovania pracovníkov
 • iné

OSNOVA KURZU:  Personalistika, personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

 • Hodnotiaci pohovor – formalita alebo nástroj rozvoja?
 • Ciele hodnotiaceho pohovoru
 • Ročné hodnotiace pohovory
 • Podklady pre prípravu individuálnych hodnotiacich pohovorov
 • Správne nastavenie hodnotiacich kritérií
 • Vnímanie a zapojenie zamestnanca do sebahodnotiaceho procesu
 • Techniky vedenia ročného pohovoru
 • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru
 • Chyby pri vedení hodnotiacich pohovorov
 • Zvládanie náročných situácií v hodnotiacom rozhovore
 • Výstupy a nastavenia optimálneho rozvoja zamestnanca
 • Praktické príklady z praxe
 • Vymedzenie funkcie personalistiky
 • Kariéra a jej vývoj – krok po kroku
 • Funkcie personálneho manažmentu
 • Podstata a úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Systémový prístup k personalistike
 • Organizácia personálneho oddelenia a personalistika
 • Určovanie počtu a druhov manažérov, Vnútorné a vonkajšie podmienky a informačné zdroje
 • Finančné podmienky, Stratégie, Technológie, Kultúra a filozofia organizácie
 • Štýl vedenia manažérov v organizácii
 • Personálne plánovanie, Príčiny potrieb, Pracovná analýza a navrhovanie práce, Charakter práce
 • Analýza práce, Hodnotenie obsahu práce, Využitie informácií v praxi analýzou
 • Normy pre pracovný výkon
 • Zvyšovanie kvalifikácie, talent manažment vo firme
 • Hodnotenie pracovného výkonu, Účel hodnotenia pracovných výkonov, Ako hodnotiť pracovné výkony
 • Prepúšťanie a outsourcing vo firmách
 • Fluktuácia a možnosti jej eliminácie v organizácii
 • Odmeňovanie, motivovanie a prax
 • Iné poznatky aplikovateľné do praxe personálneho manažmentu a riadenia ľudských zdrojov

Výstupné vedomosti po školení:

Po absolvovaní kurzu „Hodnotiace pohovory zamestnancov“ získate vedomosti o zásadách a vedomostiach personálneho manažmentu, hodnotenia, práce s ľuďmi v organizácii, motivovaní a možnostiach rastu, ako aj zvyšovania produktivity a výkonu zamestnancov. Pochopíte systém hodnotenia ako súčasť kompetencií manažéra, nadobudnete praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia. Osvojíte si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdete si vlastný, individuálny prístup k vedeniu a motivovaniu ľudí. Pripravíte vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa, na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy a zefektívnite si tak manažérsku zručnosť. Naučíte sa, využiť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj na motiváciu pracovníkov.