Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov – HR a ľudské zdroje

Anotácia kurzu:

Práca s ľuďmi, patrí medzi tie najťažšie. Už pri začiatku podnikania ale i v jeho priebehu a rozvoja sú jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu firmy zamestnanci. Od ich výkonu, schopností a spoľahlivosti závisí prosperita a rast každej organizácie. V tomto vzdelávaní sa preto budeme venovať plánovaniu, náboru a výberu vhodných zamestnancov.
Ako efektívne vplývať na ľudí tak, aby sme ich motivovali, rozvíjali, ale aj vedeli správne odhadnúť či hodnotiť ? Nábor, výber a prijímanie pracovníkov sú dôležitou súčasťou systému práce s ľuďmi. Dobrá organizácia celého procesu je základom spokojnosti novoprijatého pracovníka a aj jeho vedúcich. Cieľom náboru je získať odborne a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko. Úlohou výberu je posúdiť každého uchádzača vzhľadom k uvažovanej profesii. Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady k nárokom, ktoré práca vyžaduje splniť, prípadne rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač sa na príslušné miesto viac hodí. Cieľom správneho hodnotenia je poznať motivačné faktory, psychológiu správania tak jednotlivcov, ako aj tímov. Nielen to, ale mnoho iného sa dozviete a naučíte na predmetnom kurze.

Po absolvovaní kurzu:

  • absolventi sa zdokonalia v správnom výbere, nábore aj hodnotení podriadených pracovníkov
  • absolventi budú poznať mechanizmy v uvedených oblastiach práce s ľuďmi, zamestnancami
  • spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení, príprave či realizovaní pohovorov
  • dokážu využiť výbery a hodnotenia ako jeden z nástrojov riadenia či vedenia podriadených
  • absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách, ako aj personalnej metodike
  • orientovanie na líniovej strednej aj vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore
  • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov:

Systémy výberov a hodnotenia zamestnancov
• aký je význam výberov či hodnotenia podriadených ?
• aké nástroje sú kedy vhodné využívať ?
• čo Vám správny výber a hodnotenia podriadených prinesie ?
• ako správne viesť výbery či hodnotenia podriadených ?
• obsah a štruktúra hodnotiaceho pohovoru, techniky
Spätná väzba, pravidlá pre jej podávanie
• zvyšovanie osobnej presvedčivosti
• práca s kritikou
• vyjednávanie
• vytýkacie rozhovory
• 360 hodnotenie
Nácvik výberových a hodnotiacich rozhovorov
• Analýza a určenie vhodných kritérií, ktoré by mal uchádzač spĺňať
• Formulácia inzerátu a špecifikácia chýb a nedostatkov v inzerátoch
• Metódy a postupy pri výbere zamestnancov
• Príprava materiálov a postupov na pohovor (testy, vstupný rozhovor, …)
• Využívanie aktívneho počúvania a analýza neverbálnych prejavov
• Identifikácia povahových čŕt, hodnôt a schopností
• posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
• identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
• ťažké situácie pri výberoch a hodnotení / ich zvládanie
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu „nábor, výber a hodnotenie zamestnancov a pracovníkov“ dokážete: orientovať sa v daných pojmoch, praktické využitie v praxi personálneho manažmentu, viesť hodnotiace pohovory, pripraviť výber zamestnancov z interných či externých zdrojov, efektívne hodnotiť pracovníkov v organizácii, vytvoriť správnu atmosféru vo svojom tíme, získate autoritu a uznanie, naučíte sa vhodne využívať nástroje na hodnotenie podriadených v praxi, naučíte sa ako vytvoriť efektívny tím, spoznáte nástroje výberov, metódy hodnotenia, či tipy na riedenie a vedenie v práci s ľuďmi a ..mnoho mnoho iného