Manažérska asertivita a riešenie konfliktov v praxi

Anotácia kurzu: 

Pri riadení a vedení zamestnancov sa v pozícii manažéra alebo vedúceho zamestnanca neraz ocitnete v situácii, kedy treba hasiť „požiare“. Konflikty a spory v tíme medzi ľuďmi vedia byť jedným z takýchto neželaných požiarov. Neriešené konflikty vplývajú nielen na atmosféru a komunikáciu, ako aj spoluprácu medzi jednotlivými spolupracovníkmi, ale predovšetkým vplývajú na celkovú produktivity a dosahovanie vnútrofiremných cieľov. Ak máte vo svojom tíme pracovníkov, ktorí sú špecialisti, ale ktorých spolupráca, komunikácia a vzájomná nedôvera vedie k problémov – ste ako manažér zodpovední za riešenie toho, čo sa v tíme odohráva. Ciele dosahujete prostredníctvom svojich ľudí. Je teda na mieste aktívne, asertívne a odborne vedieť s ľuďmi pracovať aj v takýchto oblastiach. To a mnoho iného sa naučíte na firemnom workshope s názvom: „Manažérska asertivita a riešenie konfliktov.“

Riešenie konfliktov v práci vedúceho pracovníka:  Druhy konfliktov – Priebeh konfliktu- Význam konfliktov – Spôsob zvládnutia konfliktu – Rola moderátora v konflikte

Asertivita:  Základné druhy komunikačných štýlov – Metódy a techniky asertivity – Transakčná analýza – Pokarhanie – Problémové situácie a spôsob ich riešenia

Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš trening bol vybalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu):   Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne.

Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach prípadových študií dochádza k zdieľaniu best practices. Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora. Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach. Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.) Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja.

TÝŽDEŇ X X+1 X+3 X+5 X+7
PRÍPRAVNE STRETNUTIE Workshop I. Coaching Workshop II. Coaching
1 – 4 HODINY

(stretnutie s  nadriadeným, účastníkmi a HR)

4-6-8 HODÍN 1×1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1×1 individuálne koučingové stretnutia
STANOVENIE CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU RIEŠENIE KONFLIKTOV  

 

 

Prenos  do praxe

ASERTIVITA  

 

 

Prenos  do praxe

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní tohto odborného firemného kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení tímu a jednotlivcov. Ako riešiť konfliktné situácie v dennom živote, ako byť asertívny a ako voliť komunikáciu pri vedení zamestnancov. Dokážete: vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby. Naučíte sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov a nadriadenými. Tiež získate poznatky ako hodnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi a ..mnoho mnoho iného