Koučing vo firemnej praxi | manažér ako kouč a líder

Anotácia kurzu:

Schopnosť umenia koučingu v riadiacich a manažérskych pozíciách je veľkou výhodou pre každého, kto vedie a riadi iných ľudí. Koučing je metóda na zvyšovanie potenciálu iných ľudí. Vedúcemu pomáha pri vedení a učení svojich pracovníkov väčšej zodpovednosti, loajalite aj výkonnosti. V tomto kurze sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou. Žiadne hranie rol ani umelé modelové situácie – už od prvého modulu pracujeme s reálnymi klientmi a ich autentickými témami. 

Koučovanie je proces, spolupráce kouča s manažérom, zameraný na hľadanie optimálnych riešení, rozuzlenie problémov, nachádzanie nových pohľadov a väzieb, hľadanie alternatívnych riešení, variánt. Proces koučovania ujasňuje spôsob riešenia, vedie k prijatiu rozhodnutia, dovádza manažérov k záverom, navrhuje akčný plán, alebo spôsob realizácie rozhodnutia. Prínosom je podpora rozvoja produktívnych vzťahov prinášajúcich výsledky. Koučing Hlavným cieľom koučovania je viesť manažérov k prehodnoteniu seba samých a svojho správania, aby sa tak ich každodenná manažérska práca rozvíjala a mala účinný dopad. Tento kurz Vám pomôže pretaviť teoretické aj praktické skúsenosti do praxe riadenia.

Po skončení predmetného školenia ovládnete:

 • koučingové vedomosti a zručnosti uplatnitelné ihneď do praxe 
 • teóriu a prax efektívneho a kompetentného koučovania, praktické ukážky
 • kvalitné základy koučovania pre využitie v manažérskom i profesionálnom kontexte
  silné odborné zázemie – ako absolvent kurzu sa stanete súčasťou stále rastúcej komunity profesionálov
 • plne využívate svoj potenciál kouča pri bežnej komunikácií
 • dokážete ľudí motivovať a účinne pracujete s kritikou
 • uvedomíte si dôležitosť poznania názorov zamestnancov
 • dokážete určiť efektívne modelové situácie pri pohovoroch
 • viete organizovať, viesť a vyhodnotiť rôzne situácie v živote
 • viete aktivizovať a zapájať ľudí pomocou koučingu pri riešení úloh
 • poznáte rôzne koučovacie metódy na dávanie spätnej väzby

OSNOVA KURZU – Koučing v praxi manažéra:

 • využitie koučovacieho prístupu pri dávaní spätnej väzby a pri vedení hodnotiacich pohovorov
 • hĺbkové štruktúrované rozhovory a komunikácia cez NLP a s koučovacími otázkami
 • dôležitosť správnej prípravy na pohovory, ich priebeh a ich následné vyhodnotenia
 • motivácia kolegov (zamestnancov / podriadených), aby podávali skvelý výkon počas celého dňa
 • individuálny postoj zamestnanca k svojej práci a kolegom; manažment ľudských zdrojov
 • poznanie postojov, názorov, priorít a motivácie ľudí, identifikácia ich vzťahu k práci
 • Mentoring a koučing
 • Podobnosti a rozdiely
 • Krátka exkurzia do histórie s prepojením na dnešný prínos v manažérskej praxi
 • Kde možno v manažérskej práci koučing a mentoring využiť?
 • Profil osobnosti kouča a mentora
 • Bližší pohľad na mentoring
 • Špecifiká vzťahu mentora a mentorovaného
 • Aké poznatky o ľudskej psychike sú pre mentora dôležité?
 • Bližší pohľad na koučing
 • Fázy koučovacieho rozhovoru a ako v nich postupovať
 • Model koučovacieho rozhovoru
 • Manažérska empatia
 • Prínosy a ako ich dosiahnuť
 • Prínos koučingu a mentoringu pre samotného manažéra
 • Ako napomôcť kolegom lepšie uplatňovať svoj potenciál?
 • Ako motivovať tých, ktorí sú spoľahlivými pracovníkmi, ale stratili ambície zlepšovať sa?
 • Zníženie vplyvu individuálnych bariér a strachov, ktoré bránia lepšiemu výkonu a väčšej spokojnosti v práci
 • Koučing ako nástroj dvojitého účinku
 • Ako získať ešte viac – NLP v praxi
 • Spätná väzba a jej úloha v koučingu a mentoringu
 • Techniky a nástroje, ktoré robia koučing a mentoring naozaj účinnými a flexibilnými
 • Objavovanie a posilňovanie radosti z práce
 • Ak mám na koučing len zopár minút…
 • vzťahové faktory zamestnancov, ich zainteresovanosť a stotožnenie sa s firmou pre ktorú pracujú
 • využitie prvkov koučovania na naladenie, nabudenie skupiny a na dosiahnutie spoločných cieľov
 • základné NLP techniky, používanie kotiev a hypnotického jazyky v bežnom živote
 • zmapovanie potenciálu uchádzača o pracovné miesto;
 • ako efektívne využiť koučovacie techniky pri spätnej väzbe
 • vedenie obchodných rozhovorov na profesionálnej úrovni
 • dodržiavanie pravidiel a časového harmonogramu;
 • práca s otázkami a zvládanie opačného názoru
 • efektívna komunikácia bez zbytočných konfliktov
 • rôzne motivačné techniky pri vedení ľudí

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu sa prakticky naučíte koučovací proces – Po absolvovaní tréningu účastníci budú vedieť vďaka mentoringu a koučingu posilňovať motiváciu jednotlivcov aj tímu dosahovať náročné ciele, zvyšovať kvalitu komunikácie v celej organizácii, posilňovať lojálnosť pracovníkov k organizácii, zvyšovať efektivitu koučovaných pri dosahovaní rozvojových cieľov, zamerať rozvoj na oblasti najväčšieho talentu pracovníkov, zvyšovať u koučovaných ochotu ďalej sa rozvíjať a dosahovať ešte lepšie osobnostné a kariérne výsledky ..mnoho mnoho iného