Filozofia

Zlúčením biznisu a bojového umenia som vytvoril originálne vzdelávacie programy, pri ktorých človek dokáže prostredníctvom sebaobranných aplikácií pochopiť, zamyslieť sa a rozvíjať aj svoje predajné zručnosti a kompetencie.

 

Vzdelávacie programy predajných zručností

V našich vzdelávacích programoch sme vytvorili úplne novú formu zážitkového vzdelávania, kde ide o unikátne spojenie prvkov sebaobrany, predajných zručností a osobného rozvoja.

Programy sú založené na somatickom prístupe, ktorý vychádza z myšlienky, že telo a myseľ sú navzájom prepojené a podporuje proces sebapoznávania prostredníctvom uvedomovania si tela. Z toho ako sa pohybujeme, môžeme hlbšie pochopiť, kým sme - z funkčného, intelektuálneho a emočného hľadiska. Náš pohyb zrkadlí kultúrne prostredie, z ktorého sme vzišli, naše hodnoty, výchovu a nástroje, ktoré si vyberáme pri komunikácii a pri riešení situácií v živote i biznise. Tieto faktory prispievajú k jedinečnému pohybovému podpisu každého jedinca. V každom pohybe je vyjadrená energia a osobnosť človeka, jeho dynamika, radosť, uvolnenosť, motivácia a kreatívita. Cieľ je jasný, cestu si vyberáme sami a od nej záleží výsledok – náš úspech či neúspech. Ako v sebaobrane, tak i v obchode.


Pri sebaobrane dochádza prostredníctvom uvedomenia si pohybu k lepšiemu pochopeniu našich pohybových vzorcov. Ich zmenou meníme aj naše myšlienkové vzorce, ktoré definujú našu schopnosť ovládať emócie, intelekt, správanie, komunikáciu a schopnosť dohodnúť sa s ostatnými. Zvyšuje sa sebavedomie, sebahodnotenie a pocit hrdosti, zlepšuje pocit kompetencie a vyššej sebakontroly, na druhej strane sa znižuje pocit úzkosti a stresu. Verbálna i neverbálna komunikácia sa stáva kontrolovanejšou a cielenejšou, posilňuje sa kreativita, trpezlivosť a vytrvalosť – dôležité vlastnosti vedúce k splneniu vytýčeného cieľa.


Počas tréningov budeme pracovať s mechanizmom emocionálneho preladenia a odreagovania. Odvedieme v nich pozornosť z existenčnej pracovnej roviny do roviny zábavy a hry. Nové skúsenosti a emócie prekryjú a vo svojom dôsledku znížia predchádzajúce emocionálne napätie a zážitkové učenie zabezpečí lepšie pochopenie a zapamätanie.

A to všetko v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, kde sa môže každý prejaviť autenticky.

Na záver ešte jeden výstižný citát: „Nič sa nezmení, pokiaľ sa niečo nepohne„


Albert Einstein