Firemný koučing | Organizačný koučing

 

Koučing / Coaching - firemný koučing (pre firmy a organizácie) je koučovanie smerované do interného, firemného prostredia. V internom prostredí firmy je potrebné šiť koučing, poradenstvo a konzultácie priamo orientované na manažéra, tím alebo organizáciu. Tento typ koučingu orientovaný na zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencií jednotlivca v systéme spoločnosti.

Ponúka špecifickú formu rozvoja manažérov a špecialistov, ktorí sa chcú rozvíjať komplexne, efektívne a v prepojení na konkrétne pracovné úlohy. V rámci firemného koučingu ponúkame individuálny koučing manažérom, podnikateľom, obchodníkom ako aj zamestnancom.

 
 

Cieľom je:

zlepšiť riadiace, komunikačné alebo motivačné schopnosti manažérov, podnikateľov pri vedení tímov ako aj projektov, získať nové nápady viac energie, sebaistoty a zároveň byť efektívnejší a tvorivejší. Pre zamestnancov zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností a zároveň rozvoj a hľadanie skrytých zručností, ktoré obvykle nie je možné na pracovisku počas pracovnej doby zrealizovať, poprípade nie je k dispozícií vhodný odborný zamestnanec na tento úkon. Biznis kouč Vám otvorením priestoru pre nové myšlienky može pomôcť rozvinúť.

Vaše krátkodobé a dlhodobé ciele a stratégie, ako aj zlepšiť Vaš biznis v rôznych oblastiach. Biznis koučing je cielená a premyslená investícia do budúcnosti Vašej spoločnosti a je efektívnym nástrojom budovania Vašej konkurenčnej výhody, a to z nasledovných dôvodov:


 

Formy využitia koučingu vo Vašich firmách:

1. Ako benefit pre zamestnancov za ich lojálnosť
2. Ako priestor na zlepšenie sa pre zamestnancov
3. Pomoc pri adaptácií na nové pracovné prostredie alebo novú pracovnú náplň


 

Príklady tém z praxe:

Zlepšenie komunikačných, prezentačných zručností - Akvizícia a obchod - Ako začať podnikať - Riadenie ľudí - Time managment - Adaptácia na nové prostredie, projekt - Riešenie konfliktov - Strategické plánovanie- Tvorivosť, individuálna efektívnosť - Náklady, zisk - Zvýšenie sebadôvery- Ako zvládať stresové situácie a iné


 

Biznis koučing zlepšuje výkon

Rozvíja najlepšie schopnosti a kvality ľudí a tímov a tak umožňuje ich využitie v prospech orghanizácií. Preto koučing v manažmente výrazne zvyšuje produktivitu tímu.


 

Biznis koučing zlepšuje vzťahy v práci

Otázky počas koučovacieho procesu otvárajú nové obzory. Zavedenie koučingovej kultúry v tímoch tak obohacuje manažéra I samotný tím, keďže samotná otázka obohacuje manažéra i koučovaného člena tímu. Tým sa zasieva atmosféra vzájomného rešpektu a porozumeni do úrodnej zeme dobrých vzťahov na pracovisku, čo vedie k vysokej produktivite tímov. Je tak vytváraný výrazný rozdiel medzi pokynmi a príkazmi typickými pre direktívny štýl manažmentu, ktorý neprináša také pozitívne zmeny a výsledky.


 

Biznis koučing rozvíja ľudské zdroje

Rozvoj ľudských zdrojov neznamená iba rozvoj pracovných schopností a zručností zamestnancov cestou vzdelávacích seminárov, či tréningov, ale najmä otvorenie cesty vnútorného potenciálu zamestnancov spoločnosti. Všetci máme potenciál, ktorý môže byť prostredníctvom koučingu uvolnený. Koučing umožňuje zamestnacom sa rozvíjať priamo v práci a tak zvyšuje ich efektivitu.


 

Biznis koučing zlepšuje flexibilitu a adaptabilitu

na zdolávanie všetkých druhov zmien, ako kľúčovej konkurenčnej výhody v dnešnom svete.


 

Biznis koučing umožňuje motivovať

V dnešnej dobe ľudia pracujú z ich presvedčenia a nie donútenia. Biznis koučing tak pomáha ľuďom plne rozvinúť ich potenciál, sebapresvedčenie a tak výrazne zvýšiť kvalitu ich práce. Zároveň sú ľudia viac motivovaní byť produktívni a pracovať efektívne.


 

KOUČINGOVÝ PROGRAM PRE MANAŽÉROV

Investíciou do rozvoja manažérov dokážu firmy významne ovplyvniť výsledky ostatných a tak i výsledky celej organizácie. Koučingový program je prispôsobený na mieru potrebám každého manažéra a pomáha mu rozvíjať manažérske kompetencie, generovať zisk a budovať tak úspešnú firmu.


 

INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN

Každý manažér má iné ciele, inú východiskovú pozíciu a iné potreby pre rozvoj svojich kompetencií. Individuálny rozvojový plán poskytne manažérom hĺbkovú analýzu ich potrieb v súlade s cieľmi organizácie a poskytne im jasný dlhodobý plán, vďaka ktorému sa môžu sústrediť na systematický rozvoj svojich zručností.